Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma

1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 
Palveluntuottaja 
Jalkahoitola SunJalkas 
Y-tunnus: 3280019-2
Osoite: Hallintie 10 13600 Hämeenlinna 
Puh. +3580478361825
Sähköposti: jalkahoitolasunjalkas@gmail.com
Internet sivut: www.sunjalkas.fi 
Vastuu henkilö: Sanna Suvisuo

2. Toiminta-ajatus

2.1 Arvot ja toimintaperiaatteet 

Jalkahoitola SunJalkas tomintaa ohjaavat arvot ovat: 

Ammatillisuus. Yrittäjän toiminta perustuu ammatillisuuteen. Yrittäjä toimii vastuuntuntoisesti oman osaamisensa rajoissa ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa jatkohoitoon esim. sairaanhoidon piiriin. Yrittäjä noudattaa eettisiä periaatteita ja toimii tasa-arvoisesti asiakastilanteissa. Yrittäjä huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä sekä kehittämisestä kouluttautumalla ja pitämällä yhteyttä kollegoihinsa. 

Asiakaslähtöisyys. Hoito räätälöidään aina asiakkaan kanssa yhteistyössä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi, kuitenkin niin, että yrittäjä on ammattilaisena vastuussa hyvinvointia tukevan hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Palvelu tuodaan asiakkaan kotiin ja yrittäjä toimii käynneillään asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. 

Turvallisuus. Hoidon suunnittelu ja toteutus tapahtuu aina asiakkaan ja yrittäjän yhteisymmärryksessä. Yrittäjä huolehtii, että hoitotilanne pohjautuu luottamukseen ja asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Yrittäjä huolehtii, että käytettävät välineet ovat turvallisia ja oikein puhdistettuja sekä huollettuja. Asiakkaalla on oikeus tietää tuotteiden ja välineiden alkuperä ja esim. koostumus. Hoitotilanteissa yrittäjä huolehtii ympäristön turvallisuudesta, ja mm. asiakkaan asennon turvallisuudesta.  

Asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyys ohjaa yrittäjän työskentelyä. Yrittäjä kehittää ja tarvittaessa muuttaa työskentelyään asiakkaan palautteen mukaan. Asiakkaalla on oikeus ja velvollisuus antaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti, hoitokäynnin aikana tai myöhemmin.  

2.2 Toiminta-ajatus
Jalkahoitola SunJalkas toiminta-ajatuksena on tarjota jalkaterveyttä tukevaa jalkojenhoitoa asiakkaalle koti- tai laitoskäyntinä. Toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys ja palvelu suunnitellaan aina yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Palvelut sisältävät sekä arvonlisäverottomia palveluja, että arvonlisäverollisia palveluja. Tuotteiden myynti sekä ns. kosmeettiset sekä hemmottelujalkojenhoidot sisältävät 24 % arvonlisäveron. 


3. Omavalvonta

Yrittäjä päivittää omavalvontasuunnitelmaa vuosittain tai tarpeen mukaan useammin. Yrittäjä kouluttaa itseään ja seuraa alalla tapahtuvia muutoksia ja toimintamalleja. Yhteistyö kollegoiden kanssa kehittää yrittäjää työssään. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen internet-sivulla. 


4. Henkilöstö

Yrittäjä on yksinyrittäjä ja suorittanut terveysalan ammattitutkinnon. Jalkojenhoitotyön osaamisala, jalkojenhoitaja (AT) 27.5.2022. Lisäksi yrittäjä on ammatiltaan lähihoitaja. Yrittäjän tiedot löytyvät julkiterhikistä. Yrittäjä huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan.


5. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet

Yrityksellä ei ole toimitiloja. Palvelu toteutetaan asiakkaan kotona ja hoitolaitoksessa. Yrityksen laitteet ja tarvikkeet säilytetään yrittäjän kotona niille varatussa tilassa. Yrittäjällä on käytössä Podotronic A 500 imupora, ultraäänipesulaite VGT-1730QT  sekä Tau steril kuumailmasterilaattori. Edellä mainitut laitteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita, niiden käyttö- ja turvallisuusohjeet säilytetään yrittäjän kotona. Laitteiden ja välineiden toimintakuntoa seurataan ja tarvittaessa ne huolletaan asianmukaisesti. Hoitovälineet -ja tarvikkeet sekä suojavarusteet yrittäjä hankkii terveydenhuollon ja jalkojenhoidon ammattilaisille suunnatuista myymälöistä sekä verkkokaupoista.
Yrittäjä huolehtii koti - ja laitoskäynneillään, että välineet ja tarvikkeet kuljetetaan kuljetuslaukussa, jossa ne pysyvät puhtaina ja joka estää niiden vaurioitumisen kuljetuksen aikana.  Käynneillä käytetyt instrumentit säilytetään ja kuljetetaan erillisessä niille tarkoitetussa suljetussa rasiassa. Instrumenttien huolto aloitetaan heti käytön jälkeen Hydragel-suihkeella, joka estää lian kiinnittymisen ja mikrobien lisääntymisen instrumenttien pinnalla. Välinehuolto toteutetaan yrittäjän kotona siihen tarkoitetussa tilassa. Instrumentit puhdistetaan ja desinfioidaan UÄ-laitteessa desinfioituun ja pesuun tarkoitetulla nesteellä. Pesun ja desinfioinnin jälkeen instrumentit steriloidaan kuumailmasterilaattorissa laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käytössä olevien puhdistus- ja sterilointiaineiden käyttöturvallisuusohjeet säilytetään tulosteina yrittäjän kotona. Hoitotyössä syntyvän normaalin jätteen yrittäjä lajittelee asiakkaan kotona tai laitoksessa oleviin roska-astioihin. Riskijätteen yrittäjä kuljettaa särmäjäteastiassa ja huolehtii sen asianmukaisesta hävityksestä.   

6.Potilasasiamies

Neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Ohjaa ja avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvausvaatimuksen laatimisessa. Tiedottaa potilaan oikeuksista, ja toimii muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa sekä neuvoa potilaita ja terveydenhuollon henkilöä potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi tiedonsaantia, itsemääräämisoikeutta ja hoidon saatavuutta koskevissa asioissa. Potilasasiamies ei tee hoitoa koskevia päätöksiä eikä voi muuttaa mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemiä hoitoa koskevia ratkaisuja. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja Hämeenlinnan terveyskeskuksessa on kaksi potilasasiamiestä. Molemmat potilasasiamiehet palvelevat sekä sairaanhoitopiiriä että terveyskeskusta koskevissa asioissa.  Potilasasiamiesten puhelinnumero on 03 629 3204 Tiina Ketola-Mäcklin: tiina.ketola-macklin@khshp.fi Niina Göransson: niina.goransson@khshp.fi

7. Lääkehoito 

Yrittäjä ei toteuta lääkehoitoa jalkojenhoidoissaan.

8. Riskien hallinta

Jalkahoitola SunJalkas toiminnan riskitekijöinä voidaan nähdä:  

laitteisiin liittyvät riskit 
hoitotoimenpiteisiin liittyvät riskit
aseptiikkaan liittyvät riskit 
asiakkaaseen/omaiseen liittyvät riskit
hoitotilaan liittyvät riskit 
tietosuojaan liittyvät riskit   

Riskejä pyritään hallitsemaan tunnistamalla ja ennakoimalla. Yrittäjällä on vastuu tuoda esille mahdolliset riski- ja vaaratilanteet välittömästi. Mahdolliset haittatapahtumat ja niiden riskit käsitellään avoimesti ja sovitaan mahdollisista ennaltaehkäisevistä toimintatavoista.

9. Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely 

Ensisijaisesti asiakkaasta kirjataan manuaalisesti hoidon suunnitelman paperiseen hoitolomakkeeseen: 

perustiedot
yhteystiedot
perussairaudet ja allergiat
mahdolliset jalkaongelmat  

Yrittäjä täyttää lomakkeeseen muut jalkojenhoitoa koskevat tiedot. Lomake säilytetään asiakkaan suostumuksella seuraavia hoitokertoja varten. Salassa pidettävät paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa arkistokaapissa yrittäjän kotona, johon vain yrittäjällä on käyttöoikeudet. Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa. Asiakkaasta kerätyt tiedot hävitetään silppuria apuna käyttäen asiakkaan niin pyytäessä tai viimeistään asiakkuuden päättyessä.  

10. Omavalvonnan seuranta ja arviointi

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan. Omavalvonnan seurannasta, arvioinnista ja päivityksestä vastaa yrittäjä. Omavalvontasuunnitelma tulee nähtäville yrityksen internet-sivuille. Suunnitelma näytetään pyydettäessä asiakkaalle tai muulle yhteystyötaholle. 
Palvelun tuottaa Fokus 
Jalkahoitola SunJalkas (c)2022, All Rights Reserved